1. INTRODUCCIÓ
  1.1 Aquest reglament pretén servir de punt de referència en el comportament general de qualsevol persona vinculada d’una o altra forma al C.B. FARNERS.
  1.2 Aquestes normes representen l’esperit que ha de regir el nostre Club, així com l’actitud i educació que han de mostrar jugadors, entrenadors, directius i qualsevol
  persona del Club en tot moment.
  1.3 L’àmbit d’aquestes normes es limita a les activitats relacionades directament amb el funcionament habitual del Club, és a dir, entrenaments, partits o qualsevol altra activitat programada per aquest Club.
  1.4 Creació d’una Comissió d’Afers Socials interna del Club per part de la Junta directiva,que tingui com objectiu vetllar per la bona convivència social, prevenir conflictes i solucionar-los en la mesura de les seves competències.
  Aquesta comissió haurà d’estar formada per 6 persones: 2 membres de la Junta, 2 membres del Cos Tècnic i 2 jugadors/res.
  La Comissió recollirà informació dels implicats, intentarà solucionar directament el conflicte, informant la Junta del resultat de la seva intervenció, i en cas de que no s’aconsegueixi aquest objectiu, elaborarà un informe que elevarà a la Junta Directiva. Aquesta, un cop estudiat l’informe prendrà la resolució que estimi pertinent.
 2. ELS JUGADORS
  2.1 Tots els jugadors són socis del Club, però quan són menors d’edat la titularitat de soci recaurà en el pare o mare per tal d’exercir els seus drets (vot, Participació,..).
  2.2 Quan es demana algun tipus de documentació els jugadors han de respectar les dades d’entrega.
  2.3 Des del moment que entren al Club tenen dret a la més complerta formació esportiva i humana que se’ls pugui donar.
  2.4 La seva conducta ha de ser sempre respectuosa cap als seus companys, cos tècnic, contraris, públic, àrbitres, Junta Directiva, o qualsevol altra persona.
  2.5 L’assistència i puntualitat als partits i entrenaments és obligatòria, i les absències han de ser notificades als entrenadors. Si no és així, l’entrenador avisarà els pares.
  Per això, tots els jugadors tindran el telèfon de l’entrenador. Es considerarà una falta greu l’absència injustificada.
  2.6 Durant els entrenaments i partits no podran menjar, fumar, beure alcohol ni utilitzar el mòbil.
  2.7 Són responsables de la conservació del material esportiu al que tenen dret i de les installacions que utilitzen.
  2.8 Si una destrossa no es notifica immediatament i el desperfecte “és descobert” més endavant per un entrenador, pare o encarregat de les installacions, aleshores es
  repararà a càrrec de l’últim equip que hagi utilitzat la installació o objecte espatllat.
  2.9 En acabar l’entrenament, els jugadors han de deixar el material recollit, i la pista i els vestidors en condicions de ser utilitzats pels següents equips.
 3. COS TÈCNIC
  3.1 Els entrenadors són els responsables docents del Club, i han de ser tractats amb el màxim respecte. Han d’exigir al Club l’atenció i els mitjans necessaris per
  desenvolupar la seva tasca, però sempre dins d’uns marges raonables i en funció de les possibilitats i recursos del Club.
  3.2 El Director Tècnic presentarà a final de temporada el balanç de la que acaba (resultats, objectius, classificacions, baixes, sancions, altres incidències…), i la
  planificació de la propera (equips, entrenadors, horaris d’entrenament i partits, estades, pre-temporada, objectius, …), per aprovació de la Junta.
  3.3 Tenen l’obligació de formar els jugadors de la millor manera que sàpiguen, seguint les pautes marcades pel Director Tècnic.
  3.4 Hauran d’estar en possessió del títol d’entrenador o en fase d’obtenció, i fer un reciclatge constant, sota la supervisió del Director Tècnic. El Club ajudarà amb un percentatge, sempre que econòmicament sigui possible, a les despeses de formació d’entrenadors.
  3.5 Els entrenadors han de ser puntuals i assistir a tots els entrenaments i partits. Hauran de justificar la seva absència davant el Director Tècnic, i buscar un
  substitut o ajudant que estigui capacitat per desenvolupar la seva tasca.
  3.6 Durant els entrenaments i partits no podran fumar, menjar, beure alcohol o utilitzar el mòbil.
  3.7 És responsabilitat de l’entrenador que les pistes, vestidors i material utilitzat durant l’entrenament quedin endreçats.
  3.8 Es obligació dels entrenadors tenir a disposició del Director Tècnic el dossier personalitzat de l’equip degudament actualitzat.
  3.9. Es obligació de l’entrenador repartir o recollir els documents que faciliten la comunicació entre el Club, els jugadors i els pares, dins els terminis establerts.
 4. PARES
  4.1 És obligatori estar al corrent de pagament en les quotes.
  4.2 Durant els partits s’hauran de seguir unes normes mínimes:
  – Respecte per les normes de l’equip i les regles del joc, ajudant així els entrenadors i els àrbitres.
  – Mantenir l’autocontrol per donar exemple als jugadors.
  – No veure alcohol ni fumar, quan es participi directament amb alguna activitat vinculada amb partits (taula, delegat, …)
  – Mantenir les installacions netes, no llençar deixalles al terra (llaunes, papers, cigarretes,…)
  4.3 És responsabilitat seva ajudar ell seu fill/filla a mantenir el compromís adquirit amb l’equip d’anar als entrenaments, partits i altres actes del Club.
  4.4 Han de collaborar en el desenvolupament educatiu i esportiu que el Club intenta donar, inculcant valors com la cooperació, paciència, lleialtat, autocontrol,
  humilitat,solidaritat…., fonamentals dins de qualsevol relació social.
  4.5 El pagament de la quota no implica el dret a jugar partits: aquest s’adquireix durant els entrenaments setmanals.
 5. REGIM DISCIPLINARI
  5.1. Serà competència de la Junta Directiva definir la gravetat de les faltes comeses després d’estudiar els fets i les possibles repercussions, servint les decisions preses com a precedent pera futures faltes.
  5.2. Qualsevol falta ha de ser comunicada als responsables directes (entrenadors o directius) el més aviat possible, per tal de poder realitzar les investigacions
  oportunes i presentar, si cal, recursos a les instàncies adients. Queda al marge de les nostres competències qualsevol mesura legal que prenguin parts implicades en els incidents més greus, però si la Junta Directiva, després d’estudiar el cas, creu que hi ha una justificació raonable de comportament, ajudarà dins les seves possibilitats al jugador, entrenador o soci implicats.
  5.3. La Junta Directiva exigirà en qualsevol dels casos una disculpa formal en el moment de produir-se una falta, independentment de la seva gravetat. En el supòsit que la falta fos greu, serà requisit indispensable per seguir pertanyent al Club, dirigir-se per escrit a la persona afectada per tal de presentar-li les disculpes personalment.
  5.4. Les sancions que imposi la Federació a jugadors, entrenadors o delegats per actuacions no correctes durant els partits les hauran de pagar els mateixos infractors. A criteri de la Junta Directiva, podrà eximir-se d’aquest pagament després de valorar el cas.
  5.5. En tots els casos el Director Tècnic informarà sobre els aspectes a tenir en compte per prendre la decisió a seguir.
 6. NOTA ADICIONAL
  6.1 Tant jugadors, com entrenadors, directius i pares representen el Club de Bàsquet Farners en tot moment. Per tant, durant les actuacions relacionades amb la nostra
  entitat (entrenaments, partits,…) s’haurà de mantenir el màxim respecte i educació.
  6.2 El respecte per les persones és un principi cabdal del nostre Club.
  6.3 No es toleraran actituds de menyspreu, prepotència, o intolerància de discriminació de cap mena.
  6.4 No són permeses les gravacions d’àudio o vídeo sense el consentiment de les persones implicades. La revisió d’aquest Reglament es podrà fer a instàncies de qualsevol persona pertanyent al Club, i l’haurà d’aprovar la Junta Directiva i posteriorment l’Assemblea General.